Minimul intr-un vectorPrin initializarea minimului cu prima valoare


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, v[11], minim;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   cin>>v[i];

  //initializam minimul cu primul element
  minim=v[1];
  //verificam celelalte elemente
  for(int i=2;i<=n;i++)
   if(v[i]<minim)
     minim=v[i];
  cout<<minim;
}

Explicatie:

- citim numarul de elemente pe care le vom citi in vector
- citim elementele
- ne initializam minimul cu valoarea primului element
- comparam minimul cu restul elementelor si vedem daca gasim o valoare mai mica
Prin initializarea minimului cu o valoare maxima

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
  int n, v[11], minim;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   cin>>v[i];

  //initializam minimul cu o valoare maxim
  minim=INT_MAX;
  //verificam toate elementele
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(v[i]<minim)
     minim=v[i];
  cout<<minim;
}

Explicatie:

- citim numarul de elemente pe care le vom citi in vector
- citim elementele
- ne initializam minimul cu o valoare maxima INT_MAX care stocheaza valoarea maxime care poate fi continuta in int
- comparam minimul cu toate elementele si vedem daca gasim o valoare mai mica


TEMA: determinati maximul dintr-un vector